Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Afsluiten

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de gebreken jou volgens de wet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je partner per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette hoog gedekt zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitwaarschijnlijkper slot van rekening watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtdreiging en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitbetaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WAverzekering kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u verzekerd op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadetijdens bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totgebreken. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering afsluiten afsluiten.

Scroll to top