Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de gebreken als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde gebreken al snel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jeverzekering (je partner of kind ondermeer). Als jouw partner jouw duretablet stuk maakt, zal de AVP geen beschermingbieden.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder andere alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorschade die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht terwijl jetezamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het slimste vinden?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde diverse modules die vergoedt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij sommigeverzekeraars zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltschade die je aan de inboedel oploopt.Verzekeraars biedendiverse mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in veelsituaties meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkeoptie het voordeligstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeraar naar jouwkeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven vinden.

Scroll naar boven