inboedelverzekering ing

Aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, inbraak en het weer. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en de daarbij horende alledaagse voorwaarden en sluit de best passende verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneasy via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen ensimpel de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering ook meteenvinden.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenuitbetaaldt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) betaaltgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers vereistdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen betaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: vrijwel altijd vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet altijdhet geval.

Een inboedelverzekeringvergoedt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je zwevende parketvloer, maartevens kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (op zijn minst windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven