Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Ing

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering ing, en voorafgaand je er één gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering ing is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familie per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jekind ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat betekent dat jij opdraait voor deschade aan goederen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering sluit je af om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woningen zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rond 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch debetere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan? Dan zijnde onkosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de kostenhangt af van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het gedekt bedrag. Dat spreekt natuurlijkvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere kostendan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel altijd goed de dekking en de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de voordeligste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereiststelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan invloed isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetaan gaan van een WA Verzekering vergoedt meestal ondermeer niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel mensendat wel denken. Als particulier is het daarom doorslaggevend om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensgewoon‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ing vinden.

Scroll naar boven