Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Interpolis

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering interpolis is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je vrouw per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwpartner ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële gebreken, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in jouw kameren zijn enkel breekt. Een AVP betaalt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per ongelukgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming WA verzekering

Een WAverzekering betaalt over het algemeen:

 • gebreken waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij anderen en gebreken aan materiële zaken
 • gebreken die per abuis toegebracht is
 • gebreken aangericht door jedochter
 • schade als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die vaninvloed zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenschade.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalledaagsemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering interpolis vinden.

Scroll naar boven