Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jezoon ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat houdtin dat jij opdraait voor degebrekenaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De AVP ga je aan om je te verzekeren voorgebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend snoer in jouw woningen zijn sleutelbeen breekt. De WAverzekering dekt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jouwverzekeringspolis (je partner of kind onderandere). Als je kind je duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen uitbetaling uitbetalen.

Schade door opzet, zoalsvandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder andere alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht terwijl jesamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het slimste vinden?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde diverse modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je je opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtgebreken die je aan de spullen oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen mogelijkheid te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden meestal meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het voordeligstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jeoptie. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten.

Scroll to top