Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering verplicht, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwpartner ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat houdtin dat jij opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de laptop van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een losliggend touw in jouw huisen zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanonder andere je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van €1.000.000.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per ongelukgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietvergoed
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een polisniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jepolis (je partner of kind ondermeer). Als jouw dochter jouw iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen beschermingbieden.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens schade die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekengedurende bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar misschien wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandbegeleiden klussen leidt soms ook totgebreken. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering verplicht vinden.

Scroll naar boven