Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp Independer

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp independer is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietgeboden voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwzoon ietsdoet waardoor gebreken ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitover het algemeenimmers watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door de WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetnatuurlijk niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ernaast is voor iedereen die een voertuig bezit,in het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietvoorgeschreven was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp independer aan gaan.

Scroll naar boven