Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou op grond van de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je dochter per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn been breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van €1.000.000.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je onverhooptgebreken berokkent. Wij helpen bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jeverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw zoon je duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekkingbieden.

Schade door opzet, zoalsvandalisme, maar tevens schade die je veroorzaaktonder invloed van onder meer drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht terwijl jesamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendekenmerken kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Simpel overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven