Aansprakelijkheidsverzekering Afsluiten

Abn Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij abn aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in je woningen zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de AVP hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er twee typenverzekeringen te benoemen: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadetijdens bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandbegeleiden klussen leidt soms tevens totschade. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor abn aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven