Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Abn Amro Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voorafgaand je begint met abn amro aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat aan gaan.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij abn amro aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je hond.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woonkameren zijn sleutelbeen breekt. De WAverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanonder andere je huisdieren. Met eenAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. ook ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt over het algemeen:

 • gebreken waar jijverantwoordelijk voor bent zoals immateriëleschade bij anderemensen en schade aan materiële zaken
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jekind
 • schade als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het voordeligste vinden?

  Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verschillende modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeringsmaatschappijen zijn ook kinderen tot een bepaaldeleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

  De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtschade die je aan de inventaris oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedenverschillende mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

  Uitwonende studerende kinderen worden in de meestegevallen meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het voordeligstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeraar naar jouwkeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

  Efficiënt overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor abn amro aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven