Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Aegon Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aegon aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvrouw ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend touw in je kameren zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een AVP bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er 2 typenpolissen te onderscheiden: dedekking voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meeststandaardmethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aegon aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven