goedkope inboedelverzekering

All Risk Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering bescherm je alle verplaatsbare eigendommen in je huis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het wegnemen van je laptop, of een meubelstuk met schade door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je spullen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je eenvoudig enmakkelijk de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenvinden.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversegrote inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan onderandere effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt doorgaans berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verscheidene soortendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de premie hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld overhouden op uwpremie voor de inboedelverzekering,gebruikt u simpel ensnelen simpel de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, vaak onderdeel van de woonverzekering, is geenonnodige luxe. Glasgebreken zit toch ook in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste consumenten zijn daaromverzekerd voor glasgebreken via een losse module in hunwoonhuisverzekering. andere mensen zijngebruikelijkevoor glas verzekerd via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel meeverzekerd en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO vergoedt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Een aantal andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten uitbetalen, dus let hierop bij het vinden van een verzekering. dan ook kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een plotsegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je perongeval het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken betalen. Dit is tevenshet geval als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14twaalf maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbetere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere spullen heeft metonder meer een kostbaregroepof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd enkeleoffertes aan.

Heb jij onder andere veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de bescherminggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld besparen. Een ongelukje zitper slot van rekening in een nietgroot hoekje als je lopende een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven