Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

All Risk Verzekering Auto

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij all risk verzekering auto is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand pervergissing verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde gebreken al in enkele stappen op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er 2 soortenpolissen te onderscheiden: debescherming voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromtevens anders uitvallen bij verschillendeverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te kopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgebruikelijkemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor all risk verzekering auto aan gaan.

Scroll naar boven