Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

All Risk Verzekering Scooter

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Tenslotte wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij all risk verzekering scooter is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouwkind ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor degebreken aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al simpel op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ruwweg twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij NationaleNederlanden, Reaal, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voorzowel kosten als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens 5 sterren voor polisvoorwaarden. Moneyview gaf ook 5 sterren voorpremie aan Aon en terstond aan United Insurance. Zo is demaximale betaling voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenconsument nietverantwoordelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared dedekking voor gebreken door drones nogsteeds expliciet uit. OHRA is nog telkens deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets dwaasof kan een ongeluk veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor schadeervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isdochvoorgeschreven als je in dit land auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder extrakosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou verstandig kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en ogenblikkelijk vinden met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, huis, familieen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die ook te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Ernaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per kalenderjaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetbetere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zosimpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het vanbelang is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor all risk verzekering scooter vinden.

Scroll naar boven