Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

All Risk Verzekering

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij all risk verzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitmeestaluiteindelijk watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtdreiging en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost enkele euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd wanneer uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij verschillendeverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te kopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meeststandaardmethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor all risk verzekering vinden.

Scroll naar boven