Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je partner per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jegezinslid ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette veel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitmeestalop de keper beschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Op welk moment je voor eengebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de goedkoopste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplichtstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar in de regelhebben consumenten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenbelangrijk isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetafsluiten van een WA Verzekering betaalt gewoonlijk ondermeer niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel mensendat wel denken. Als particulier is het daarom belangrijk om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensgangbaar‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven