Uitvaartverzekering Aanbieding

Begrafenispolis

Veel mensen hebben extra wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste uitvaartverzekeringsmaatschappijen een optie om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de persoonlijke behoeften.

Begrafenispolis

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetbetere bij jou past.Om verschillendeuitvaartverzekeringsmaatschappijengoed naast elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke eigenschappen je moet letten.

Vergelijk dekostprijs van verschillendebegrafenisverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan immer de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per begrafenisverzekeraar verschillenwelke diensten dit exact zijn.alledaagsegedekte diensten zijn onder andere de zaalhuur voor de plechtigheid, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Dooronder meer inflatie is achtduizend euro op het moment vanschrijven meer waard dan overenkele jaren, op welk moment deconsument komt te overlijden. Met indexatiewordt onder meer voor inflatie gecorrigeerd, waardoorde waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan afsluiten representeert tevens na vele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantalbegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In sommige gevallen kan dedekking in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van depremie, onderandere wanneer het maximale aantal gasten opde uitvaart verhoogd moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Tegenwoordig worden bijna alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een begrafenisverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het doorslaggevend dat men een geïnformeerde, maar met name een gewenstekeuze maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit uiteenlopendepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en verstandige blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het klant minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Hijverandert met je mee. Kiest u vooreen gedekt bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandkosten van 1,99 euro.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • maandprijs indexatiemogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als één van de weinigeuitvaartverzekeringsmaatschappijen van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan probleemloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel mensen bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder andere dat veelconsumenten het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in sommige gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een optie liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isallicht een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een optie om de combinatie van dekosten en de geboden dekkinglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenoptie te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Holland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor iedereen te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenverstandige financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelemaandprijs betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeringsmaatschappij of uw nabestaanden eenfinanciële vergoeding krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Er worden doorNederlandse verzekeringsmaatschappijen verschillendetypen uitvaartverzekeringen aangeboden. Iedere uitvaartverzekeringheeft z’n eigen voor- en nadelen voor een verzekeringnemer. Om eenkeuze te kunnen maken die naadloos aansluit bij uw persoonlijke behoeftesis het raadzaam om voorafuit te zoeken welke devarianten verzekeringen. U kunt zich hierbij laten adviseren door deverzekeringsspecialisten van de verschillendeverzekeraars.}}

Scroll naar boven