Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Beperkt Casco Dekking

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voorafgaand je begint met beperkt casco dekking, en alvorens je er één gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij beperkt casco dekking is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten van de gebreken als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de schade moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onopzettelijk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ernaast is voor een ieder die een voertuig bezit,in het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beperkt casco dekking vinden.

Scroll naar boven