Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Beperkt Casco

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij beperkt casco is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De AVP sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een losliggend snoer in je woningen zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van €1.000.000.

Met de AVP bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukschade berokkent. Wij helpen bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een AVP betaald letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw partner jouw duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Schade door opzet, zoalsvandalisme, maar tevens schade die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorschade die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht op het moment dat jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het slimste aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verscheidene modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeraars zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtschade die je aan de spullen oploopt.Verzekeraars biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder meer niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkebeslissing het voordeligstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeraar naar jouwkeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beperkt casco aan gaan.

Scroll naar boven