Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zorg

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voordat je begint met beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al in enkele stappen op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een AVP

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • schade aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • schade aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets domsof kan een tegenslag veroorzaken. Als andere mensen hierdoor schadelijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isintussengeboden als je in Holland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis relatief laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en terstond aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, huis, familieledenen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je burenveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet aanstonds veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

  Wanneer u verschillendeverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat allerleiverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Tevens assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetbetere bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zoeenvoudig geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het vanbelang is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg afsluiten.

Scroll naar boven