Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zzp Zorg

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietverplicht voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvriendin ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend touw in je woningen zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1 miljoen euro.

Met een WAverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een AVP betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • schade aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • schade aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Goedkope alternatieven

  vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de voordeligste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering gebodenstelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben klanten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

  Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleencruciaal isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering betaalt gewoonlijk onderandere niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klantendat wel denken. Als particulier is het daarom doorslaggevend om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensstandaard‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

  Simpel overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg aan gaan.

Scroll naar boven