Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd alvorens je begint met beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er een gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je kind per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WAverzekering ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend snoer in jouw woonkameren zijn schouder breekt. De WAverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je kinderen. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. Standaard zijn er 2 typenpolissen te benoemen: dedekking voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekenlopende bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassersbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar wellicht wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms tevens totschade. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven