Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij beste aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwfamilielid ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat jij opdraait voor deschade aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een WA verzekering?

De WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in je schuuren zijn been breekt. Een AVP betaalt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rond 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch degoedkopere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden. Kijk onder meer even bij Aegon, OHRA, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren voorzowel kostprijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregeneveneens 5 sterren voor voorwaarden vande polis. Moneyview gaf tevens vijf sterren voorpremie aan Aon en meteen aan United Insurance. Zo is deuiterste vergoeding voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenconsument nietverantwoordelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor gebreken door drones nogtelkens expliciet uit. OHRA is nog telkens deenige die aansprakelijkheidsschades van dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de premieis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het interessant eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetgevaar dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beste aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven