rechtsbijstandverzekering nodig

Beste Rechtsbijstandverzekering 2015

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan immer voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kaneenvoudig in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Rechtsbijstandverzekering opzeggen

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het 1stekalenderjaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij deze website kun jeverscheidene rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je per maand betaalt voor de verzekering die hetvoordeligste bij je past.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt normaal gesproken een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang kosten zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt unochtans alleen in als udaadwerkelijk een juridisch geschil heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftin de regel erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of per slot vanrekening liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Advocaten benadrukkengraag de in hun ogen superieure juridische kwaliteit die zij leverenen verwijten rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen nog weleens te simpel te schikken met detegenpartij. De verzekeraar, zo redeneren dezeadvocaten, heeft er namelijk belang bij om het dossier van zijnverzekerde zosnel een mogelijkheidte sluiten.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De 1 zal veelvoordeel hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verkopervan een huis. Ook geschillen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven