wat kost een rechtsbijstandverzekering

Beste Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een probleem. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering opzeggen

Niet alle rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentopzeggen. Andere kun je pas na het 1stetwaalf maanden dagelijksannuleren met een opzegtermijn van eenmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de polisvoorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Bij onze website kun jeverscheidene rechtsbijstandverzekeringenmet elkaar vergelijken, zodat je weet wat je maandelijks betaalt voor de verzekering die hetbeste bij je past.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met bescherming in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Op welk moment u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ute allen tijde de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij onderandere de volgende problemen:

 • Verhalen van gebreken
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. problemen over hetaanschaffen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke geschillenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Inkomensconflicten

  Een geschil met uw werkgever (reorganistatie of ontslag),pensioen of uitkeringsinstantie is gedekt op welkmoment u inkomensconflicten hebt meeverzekerd.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich makkelijk op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook conflicten die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven