Nieuwe Uitvaartverzekering

Beste Uitvaartverzekering

Veel consumenten hebben specifieke behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel begrafenisverzekeraars mogelijk om tot een zekere hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de eigen behoeften.

Beste Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de aanvrager, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstekostprijs is om die reden niet perse de beste mogelijkheid voor jou. Kijk dan ook nietuitsluitend naar de voordeligstebegrafenisverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij cruciaal vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk depremie van verschillendeuitvaartverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij iedereverzekeringsmaatschappij vergoed worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsdekking en eenschadeclaimlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering gedurende de plechtigheid,de rouwdruk en het uiterste aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij weinig begrafenisverzekeringsmaatschappijenkun je zelf bepalen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering tevensinhoudt dat de kosten jaarlijks hoger wordt. Dezestijging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij veelbegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,bekijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In enkele gevallen kan dedekking in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van deprijs, ondermeer wanneer het hoogste aantal gasten opde begrafenis uitgebreid moet worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering kiest u niet voorniets. Als in een gezin een van de ouders komt teoverlijden, heeft dat enorme gevolgen.Zeker is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u er zeker van zijn dat er dan geldvrijkomt voor de klanten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw huishoudenbepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. Meestal wordteen uitvaartverzekering maar 1 maal in het leven afgesloten, daardooris het van invloed dat men een geïnformeerde, maar ook een verstandigekeuze maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit omtrent uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en verstandige blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van dit land, metmaximale persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. U kiest zelf hetverzekeringnemer bedrag, dit is al eenoptie vanaf vijfhonderd euro. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandmaandprijs van 1,99 euro.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabudget wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en 1 van de meest gekozenverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetbelangrijk dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Als1 van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. hierdoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelklanten het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag mogelijk liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern diverse zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering met name in op een scherpepremie per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn eenvoudigemeeverzekerd tot 18 12 maanden ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de mogelijkheid uitallerleisoorten uitvaartverzekeringen. doorgaans wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt tevens kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetvoordeligste bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelepremie betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonder extra kosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld betaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientsamengevoegd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven