Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Casco Verzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met casco verzekering, en alvorens je er één gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij casco verzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je vrouw per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jevrouw ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat jij opdraait voor demateriële gebreken, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en ook nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenoverbodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitmeestaltochook watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen niet groot hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie elke maand kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ook ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • Enkel financiële schade

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Vergelijk immer de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die vaninvloed zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenschade.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor casco verzekering vinden.

Scroll naar boven