Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keperbeschouwd is het inprincipe voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenovertollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitin de regelper slot van rekening watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie maandelijks kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die verzekerd is op jouwverzekeringspolis (je partner of kind onderandere). Als je kind je iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen beschermingbieden.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht terwijl jesamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetzeker niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,in de regel een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor centraal beheer aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven