beste zorgverzekering kiezen 1

Cz Zorgverzekering

Iedereen in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de beste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen wijde zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeraar of je met jeziektekostenverzekering een geheleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonverwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jenatuurlijk ookonverwijld in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar je verzekeraar een contractmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel te allen tijde naar hetziekenhuis van je keuze.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeraarvan je keuzemogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je mogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeringsmaatschappijengecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenenorm bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderepunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven