rechtsbijstandverzekering

Das Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltuiteraard niet te veel premiebetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies om diereden voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering: verscheidene dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent gedekt voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeldals je niet blij bent met de koop van eenmotorfiets en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een geschil met de verhuurder van jewoning of om en nabij de aankoop vaneen huis. Meestal valt eenconflict met de buren tevens onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je je voorgeschillen over je huur- of koopwoning.Onder meer een probleem rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: bijvoorbeeldproblemen over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Ook problemen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze beschermingbieden we nietalledaagseaan. Wil je jouw hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, webegeleiden je graag.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt vrijwelaltijd een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een optiejarenlang kosten zonder dat u in een juridischprobleem verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt utoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftover het algemeen erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of op de keperbeschouwd liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenmeestal dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de kosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook premie betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeraar. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen problemen verwachten en uw maandelijkseprijs voor depremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven