Wat Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Fbto Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij fbto aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je partner per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwdochter ietsdoet waarmee gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat jij opdraait voor deschadeaan spullen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette hoog gedekt zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenonnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitwaarschijnlijkimmers watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwpolis (je partner of kind onderandere). Als je partner je duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen beschermingbieden.

Schade door opzet, zoalsvandalisme, maar ook schade die je veroorzaaktonder invloed van onder meer alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te kopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgewonemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor fbto aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven