rechtsbijstandverzekering

Goede En Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltnatuurlijk niet te veel kostenbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies om diereden voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering beëindigen

Sommige rechtsbijstandverzekeringen kun je ieder momentbeëindigen. Andere kun je pas na het 1stekalenderjaar dagelijksopzeggen met een opzegtermijn van éénmaand. Hoelang je opzegtermijn is, vind je in de voorwaarden.

Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

Wat een rechtsbijstandverzekeringkost is afhankelijk van de dekking dieje kiest. Hoe meer je wil verzekeren, hoe hoger de premie.Ernaast is de premie afhankelijk vanje gezinssamenstelling. Als je geen partner hebt is een rechtsbijstandverzekering voordeliger dan wanneer je bijvoorbeeld inwonende kinderen hebt.Sommige verzekeraarshebben een eigen risico. Je betaalt dan minder premie maandelijks, maar je krijgt bij rechtshulp een lager bedraguitbetaald omdat dit eigen risico er eerst vanafwordt getrokken.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Verkeersconflicten

Met deze dekking bent u verzekerdvoor juridische bijstand na schade en persoonlijk letsel die zijnontstaan in het verkeer (weg-, lucht, spoor – en waterverkeer). Maartevens bij een geschil bij koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uwvoertuig.

Binnen de module verkeer kunt u kiezen voor rechtsbijstandvoor alleen de ‘aanwezige motorrijtuigen’ of voor ‘alle verkeersdeelnemers’.Met deze laatste bescherming heeft u tevens recht op rechtsbijstandop welk moment u onder meer op de fiets aanhet verkeer deelneemt.

Inkomensconflicten

Een geschil met uw werkgever (reorganistatie of ontslag),pensioen of uitkeringsinstantie is betaalt wanneer u inkomensconflicten hebt meeverzekerd.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf gemakkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verkopervan een woning. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven