inboedelverzekering vergelijken

Goede Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door onder andere vuur, diefstal en storm. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze eenvoudige vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende simpele voorwaarden en sluit de betaalbare verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel enin enkele stappenen simpel via onze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je simpel ensnel de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenaan gaan.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer gevolgen van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, vergoedt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadevergoedt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door onder meeraardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers vereistdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen uitgekeerdals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: vrijwel altijd vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringdekt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maartevens kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (op zijn minst windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven