rechtsbijstandverzekering wat is dat

Goede Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk inhet verkeer. Een rechtsbijstandverzekeringbetaalt de onkosten van deze rechtsbijstand.

De kosten varieert grofweg tussen 100euro per kalenderjaar voor een alleenstaandedie genoegen neemt met een beperkte dekking tot ca. 300 euro pertwaalf maanden voor eengrote gezinsrechtsbijstandverzekering.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond ook na te gaan welkeverzekeraar de voordeligstebeoordelingen heeft gekregen.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat betaald.

Bescherming rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deeerste vorm biedt alleen recht op juridische hulpals u een juridisch probleem heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen beschermingheeft bij problemen circa uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Denkt ubijvoorbeeld aan het verhalen van gebreken aanuw auto na een aanrijding, het verhalen van letselgebreken door eenaanrijding. Ook als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Inkomen

Problemen rondom uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als zelfstandig ondernemer moetu vrijwel altijd een aparte verzekeringaan gaan.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor ondertussenlopende conflicten.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekeringnemer juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In zekeresituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden deonkosten daarvan vergoed.

Een rechtsbijstandverzekeringkan noodzakelijk zijn in juridischeconflicten, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat demaandpremie zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het belangrijkeerst de gehele overeenkomst goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven