Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een AVP dekt de kosten van de schade als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keperbeschouwd is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietextra verzekerd zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenonnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitover het algemeenimmers watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietvergoed
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jouwpolis (je partner of kind ondermeer). Als jouw zoon jouw duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen betaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorschade die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de WAverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het verstandig eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetdreiging dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Inenkele stappen overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven