inboedelverzekering

Goedkoopste Opstal En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering vergoedt de gebreken als gevolg van onder meer brand, inbraak en storm. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en de daarbij horende eigenschappen en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt ensimpel via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eenslimmekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aankopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens vergoedt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verschillendewijde inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenvergoedt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door onder meeraardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen betaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: normaal gesproken vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet immerhet geval.

Een inboedelverzekeringbetaalt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maartevens kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven