Uitvaartverzekering Aanbieding

Goedkoopste Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeraars bieden diverse overlijdensverzekering aan. Er zijn verschillende typen uitvaartverzekeringen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Ook is het een optie om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een naturaverzekering. Bovendien kan er een combinatieverzekering worden aangegaan, waarbij zowel diensten als een geldbedrag vergoedt wordt. Uiteindelijk is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Goedkoopste Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is dekostprijs van deuitvaartverzekeringen. Deze kan met nameberekend worden aan de hand van de leeftijdvan de consument, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstekostprijs is daarom niet perdefinitie de beste mogelijkheid voor jou. Kijk dan tevens nietenkel naar de voordeligsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij vanbelang vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk demaandpremie van verschillendebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken welke niet bij elkeverzekeringsmaatschappij gedekt worden zijn onderandere de rechtsbijstandsdekking en eenongevallenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de plechtigheid,de rouwkaart en het maximale aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Doorbijvoorbeeld waardevermindering van ons geld is achtduizend euro op het moment vanschrijven meer waard dan overtientallen jaren, wanneer deconsument overlijdt. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan aangaan representeert ook na vele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigeuitvaartverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In enkele gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandpremie, bijvoorbeeld wanneer het uiterste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering kiest u niet zonder reden. Als in een gezin een van de ouders komt teoverlijden, heeft dat enorme gevolgen.Uiteraard is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u verzekeren dat er dan geldbeschikbaar voor de consumenten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw huishoudenbepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweconsument verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debeste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het betere bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is dekosten om te onthouden.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerhande punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop enkeleverzekeringsmaatschappijen opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid demaandprijs bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt een soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het klantbedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel vergoedwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis telkens past bij uw situatieen wensen.

De pre’s van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabudget wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Keuzevrijheidm.b.t. uitvaartverzorger

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta 1 van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest gekozenverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetcruciaal dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alséén van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder meer dat veelklanten het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in enkele gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge kosten tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekerden verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkemanier in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde premie niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die wijze voor zorgendat meer klanten tijdig een uitvaartverzekeringvinden, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de optie uituiteenlopendetypen uitvaartverzekeringen. in het algemeen wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt tevens kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbetere bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds kosteloos aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeringsmaatschappij of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Een combinatieverzekeringafsluiten 

Als derdeoptie voor de kapitaalverzekering en naturaverzekering wordteen combinatieverzekering aangeboden. Dit type uitvaartverzekering heeft in deafgelopen decennia steeds meer aan waarderinggewonnen en vormt, zoals de naam van dezeuitvaartverzekering al doet vermoeden, een combinatie van een naturaverzekeringen een kapitaalverzekering. Bij een combinatieverzekering krijgt u een aantaldiensten aangeboden, in combinatie met een financiële uitbetaling.

Welke uitvaartverzekeringsvormenzijn er?

Bij iedereuitvaartverzekeraar kun je in het algemeen sowieso kiezen uit 2 verscheideneuitvaartverzekeringsvormen. Enerzijds is dit een verzekeringin producten en uitvaartdiensten en aan de andere kant is dit eenverzekering in geld. Welke van deze 2 verzekeringsvormen je hetvoordeligste past, verschilt perpersoon.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitvaartverzekering online regelen

Zo kun je tegenwoordigtevens online je uitvaartverzekering regelen. Deaanbieders van de onlineuitvaartverzekeringsvormen geven aan de onkosten hierdoor zo laageen mogelijkheid te kunnen houden. Om die redenkom je tijdens het online uitvaartverzekeringen vergelijkentermen tegen als ‘budget uitvaartverzekering’ en ‘de scherpsteuitvaartpremies’. Tevens hiervoor geldt: kies wat hetslimste bij je past. Maak een afspraakmet een uitvaartverzekeraar als je een persoonlijk contact wilt. Kies voor eenonline uitvaartverzekering op welk moment je jouw verzekeringefficiënt maar effectief wiltafsluiten.}}}

Scroll naar boven