goedkope inboedelverzekering

Goedkope Wa En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering dekt de gebreken als gevolg van onder meer vuur, inbraak en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende standaard voorwaarden en sluit de best mogelijke verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneasy via onze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortendekking van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, onder andere doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadevergoedt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) betaaltgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen uitbetaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: meestal vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringbetaalt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je meubels, maarook kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (op zijn minst windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven