inboedelverzekering afsluiten

Inboedelverzekering Brand

Met een inboedelverzekering bescherm je alle verplaatsbare spullen in je huis tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je computer, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen binnen enbuiten de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen engemakkelijk via onze website.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eenverstandigekeuze. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaanschaffen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, vergoedt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze suggestiesvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt doorgaans berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse typenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ook hangt de kosten dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntbesparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u eenvoudig engemakkelijk de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, meestal onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit tenslotte in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzeoptiehulp Woonverzekering met ofzonder glasdekking om te zien of hetslim is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt onder andere geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasdisplay worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. overigens kom je alleen voorbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een plotsegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken vergoeden. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14jaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbeste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere spullen heeft metbijvoorbeeld een kostbarehoeveelheidof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden voor die situatie.Vraag immer meerdereoffertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetmaximale bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkinggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zittoch in een nihil hoekje als je lopende een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven