goedkope inboedelverzekering

Inboedelverzekering Buitenland

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse spullen in je woning tegen schade en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je iPad, of een bankstel met schade door water. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan jouw eigendommen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelklanten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in een klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële schade verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je eenvoudig ensimpel de inboedelverzekeringdie het betere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenvinden.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortenbescherming van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse typenbescherming zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Daarnaast hangt de premie dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld besparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u simpel engemakkelijk de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, over het algemeen onderdeel van de woonverzekering, is geenonnodige luxe. Glasgebreken zit toch in een nihil hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste klanten zijn daaromgedekt voor glasschade via een losse module in hunwoonhuisverzekering. andere mensen zijnordinairevoor glas gedekt via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij nauw wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel meeverzekerd en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Niet alle andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het vinden van een verzekering. overigens kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een plotselingegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke schade oploopt. Als je perongeval het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de gebreken uitbetalen. Dit is tevenshet situatie als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 1412 maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetvoordeligste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inboedel heeft metbijvoorbeeld een kostbareverzamelingof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag immer enkeleoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de bescherminggedurende een verbouwing, want daarmee kun je veel gelduitsparen. Een ongelukje zituiteindelijk in een nihil hoekje als je lopende een verbouwingbijvoorbeeld de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven