inboedelverzekeringen

Inboedelverzekering Student Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering dekt de gebreken ontstaan door bijvoorbeeld brand, diefstal en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingsmodule voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de verschillende inboedelverzekeringen en de daarbij horende gewone voorwaarden en sluit de gekozen verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen eneenvoudig via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenslimmekeus. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er diversewijde inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), vergoedtalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze suggestiesvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse typenbescherming zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Ook hangt de maandprijs dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntuitsparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u efficiënt engemakkelijk de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, over het algemeen onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit toch in een klein hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

De meeste klanten zijn daaromverzekerd voor glasschade via een losse module in hunwoonhuisverzekering. andere personen zijngewonevoor glas gedekt via hun woningbouwcorporatie ofbewonersvereniging. Het luistert soms vrij precies wat wel en niet isverzekerd. Bij de ene verzekering zijn bijzondere glassoorten, zoals glas inlood en gebogen glas wel gedekt en bij de andere niet.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas vergoedtdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO betaalt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeraars douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. dan ook kom je alleen voorvergoeding in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeluk het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is ookhet situatie als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de burenechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het geval als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14kalenderjaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbetere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere spullen heeft metonder andere een kostbarebatterijof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd meerdereoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zittenslotte in een klein hoekje als je gedurende een verbouwingonder meer de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder meer enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,ook de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven