inboedelverzekering verplicht

Inboedelverzekering Voor Studenten

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse goederen in je woonhuis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van je laptop, of een meubelstuk met gebreken door water. Let er op dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel eneasy via onze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eenverstandigeoptie. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntaanschaffen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook dekt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheideneveelomvattende inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze suggestiesvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de bescherming op uw sieraden, kunst- enantiekreeksen diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen gebrekenherstelservice.

Wat houdt een inboedelverzekering nou eigenlijk in?

Een inboedelverzekering is een verzekering waar we vaak overhoren, maar wat is het nut hier nou eigenlijk van en waarom is het slim om dezeverzekering af te sluiten? Waar moet op gelet worden?

Is een inboedelverzekering verplicht?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wordt welaangeraden. Wanneer u toch iets heeft met uw inboedel, dan kunnen dekosten zonder verzekering behoorlijk hoog oplopen. U moet dan allesopnieuw kopen en dit is niet goedkoop. Bij eeninboedelverzekering krijgt u geld en het bedrag dat u ontvangt is gebonden aan van de schade die u opgelopen hebt en deverzekering die u heeft afgesloten.

Wat is er niet verzekerd?

Hoewel eigenlijk alles wel meeverzekerd is,zijn er enkele uitzonderingen. Heeft u in huis of in uwschuur motorvoertuigen staan? Zoals auto’s, motors of scooters? Dan vallen dezeniet onder deze verzekering. De motorvoertuigen moeten een eigen verzekeringkrijgen.

In geval van schade of diefstal

Is er schade of diefstal geweest? Dan dient u dit te meldenbij de inboedelverzekering. Hoe dit precies moet, zal per verzekeringverschillend zijn. Dit staat altijd wel duidelijk aangegeven bij deverzekeringsmaatschappij. Wanneer er sprake is van diefstal, ishet belangrijk om ook de aangifte bij de politie aan deverzekeraar te laten zien. Hoe meer bewijzen, hoebeter.

Scroll naar boven