Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij independer aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de schade als jij of je familie per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het inderdaad voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
 • De AVP betaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch degoedkopere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij NationaleNederlanden, Reaal, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren voorzowel prijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregenook vijf sterren voor voorwaarden vande polis. Moneyview gaf tevens 5 sterren voorkosten aan Aon en onmiddellijk aan United Insurance. Zo is dehoogste vergoeding voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenklant nietaansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared dedekking voor gebreken door drones nogsteeds expliciet uit. OHRA is nog telkens deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesexpliciet wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het beste bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor independer aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll to top