Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Interpolis Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Tenslotte wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij interpolis aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand pervergissing verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al in enkele stappen op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • schade aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • {schade aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • gebreken veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

  Voorwaarden van de verzekeraar

  Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het slimste bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendekenmerken kijken:

  1. Heeft de verzekeraareigen risico?
  2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
  3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
  4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
  5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

   Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

   Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor interpolis aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven