Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij kosten aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietextra verzekerd zijn en ook nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitwaarschijnlijktenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een AVP betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Maandprijsgebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de AVP hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er twee soortenverzekeringen te benoemen: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk immer de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij verscheideneverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in geval van eencalamiteit.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgangbaremethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor kosten aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven