inboedelverzekering abn

Laptop Laten Vallen Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bescherm je alle losse eigendommen in je huis tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je iPad, of een meubelstuk met waterschade. Let er op dat iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële gebreken aan je eigendommen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u eenvoudig eneenvoudig via onze site.

Een inboedelverzekeringaan gaan is niet verplicht, maar wel eeninteressantemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aankopen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, onder andere doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenvergoedt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) dektgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door onder meeraardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen uitbetaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: normaal gesproken vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet immerhet geval.

Een inboedelverzekeringdekt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je zwevende parketvloer, maartevens kostbare bezittingen als audio- en video-apparatuur.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (op zijn minst windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven