beste zorgverzekering kiezen 2

Menzis Premie

Iedereen in Nederland moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt in de regel dat ze geen veelomvattende zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn meestal gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet betere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debestekeus zorgverzekering? 3aanwijzingen om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jetochook niet meerkosten betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop immersduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering te allen tijdemet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeraarvan je keuzemogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je keus kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenextra bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

een ieder in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed luistert naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de zorgkostenworden meestal vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Dekosten worden soms niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welgoed een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top