goedkoopste zorgverzekering 2

Menzis Zorgverzekering

Iedereen in ons land moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in enkele minuten de slimste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij hier vind jein enkele stappen en gemakkelijk de beste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je eenaantal vragen over je situatie en wat jijvan betekenisvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het doorslaggevend vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. In de regel kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je diegauw via ons aan gaan. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge onkosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Ook een combinatiepolis werkt op basis van overeenkomsten.zorgverzekeraars sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening betaald.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede beslissingvoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

een ieder in ons land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed nadenkt over je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Deuitgaven worden soms niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven