Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Nationale Nederlanden Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch ook wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouwdochter ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor degebreken aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een losliggend snoer in je kameren zijn enkel breekt. De AVP dekt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per abuisgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
 • Een AVP uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtgevaar en schadebij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de AVP alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het betere bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendepunten kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jeschade melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Inenkele stappen overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll to top